Skip to content

Ochrana osobných údajov a cookies v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: emter s.r.o.

Sídlo: Kostolná – Záriečie 16, 91304

IČO: 45 347 042

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo: 22487/R

Emailová adresa: info@emter.sk

Webová stránka: www.emter.sk

2. Zoznam osobných údajov:

Prevádzkovateľ získava prostredníctvom formulára slúžiaceho na kontaktovanie prevádzkovateľa cez webovú stránku https://emter.sk  údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a pod.

3. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je kontaktovanie  používateľa, organizačné zabezpečenie informačného podujatia a predzmluvné vzťahy.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov:  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

5. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou sú uložené na internom serveri prevádzkovateľa a prevádzkovateľ tieto neposkytuje  ďalej tretím osobám.

6. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo:

 – požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa používateľa (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“),

–  na opravu osobných údajov

na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)

Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä:

– osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané,

– súhlas bol odvolaný,

– osobné údaje sa spracúvali nezákonne, a pod.

Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

– splnenie zákonnej povinnosti,

– na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

 

– na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa prestali používať osobné údaje, a to najmä

– počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia správnosti osobných údajov,

 – počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania,

– počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevažujú nad oprávnenými záujmami.

 

namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade pochybností, či je na spracúvanie osobných údajov právny dôvod, príp. namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi. Toto právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán.

  • odvolať súhlas

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

  • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán

Dotknutá osoba má právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Používateľ ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: info@emter.sk alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.    

 

7. Cookies

Pravidlá používania súborov Cookies

Tieto pravidlá sa týkajú používania stránky, ktoré prevádzkujeme na internetovej doméne emter.sk

Používame programy cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní webu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní webu pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny webových portálov. 

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti webu nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec. 

Web emter.sk môže umiestniť do Vášho zariadenia vlastné súbory cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú Podmienkami ochrany súkromia. 

V rámci webu môžeme používať dva druhy cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve web. 

Web môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL). 

Web používa cookies a podobné monitorovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom: 

  • sprístupnenia, prevádzkovania webu a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch; 
  • monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity webu a jeho zlepšenia, napr. koľko návštevníkov (užívateľov) bolo na webe či aké prehliadače používajú; 
  • zabránenia zneužitia webu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania. 

Na webe umiestňujeme tiež súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) web používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Linkedin), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie webu. Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a web k ním nemá prístup. 

Súbory cookies tretích strán umiestnené na webe nám zároveň umožňujú zistiť prostredníctvom Pseudonymizovaných údajov od tretích strán všeobecné informácie o návštevníkoch stránky, napríklad o ich preferenciách zistených na základe nimi navštívených internetových stránok. Tieto údaje získava tretia strana používaním špecializovaných súborov cookies tzv. „trackerov“, ktoré sú schopné identifikovať návštevníkovo zariadenie (bez konkrétnej identifikácie osoby) pri návšteve internetovej stránky a zapamätať si aké stránky boli prostredníctvom daného zariadenia navštívené. 

Súbory cookies tretích strán (vrátane tých používaných trackermi) môžete zmazať alebo zakázať rovnako ako štandardné súbory cookies. 

Back To Top